Tjenestevilkår Youtello®

 

1.     AVTALEN OG PARTENE

Disse Tjenestevilkårene gjelder for deg som har inngått avtale med eDialog24 AS (heretter “eDialog24”) om levering og bruk av systemet Youtello®. Youtello® er en proff meldingsapp som for bedrifter i fleste bransjer.

eDialog24 tilbyr leveranse av en sky-basert kommunikasjonsløsning hvor Kunden kan betjene deres sluttkunder og logge kundeaktiviteten fra anskaffede kanaler, samt ha god samhandling internt. 

Det er eDialog24 fastsetter omfanget av innholdet i pakken tilknyttet bedriftens grunnabonnement.
Over tid vil eDialog24 kunne tilby tilleggsmoduler/opsjoner. Med mindre annet eksplisitt angis gjelder tjenestevilkår beskrevet i dette dokumentet også for slike tilleggsmoduler/opsjoner.
Dersom innholdet i grunnabonnementet vesentlig reduseres, vil dette forhåndsvarsles og kunden står fritt til å melde skriftlig at det er ønskelig å avslutte avtalen fra samme tidspunkt (“Endringstidspunktet”) dersom det ikke er ønskelig å videreføre med varslet endring i pakkeinnhold.  Eventuelt forhåndsbetalt grunnabonnement og eventuelle tilleggsmoduler vil i slikt tilfelle refunderes til kunden innen 30 dager.

Som Kunde, forplikter du å holde deg oppdatert med våre til enhver tids gjeldende tjenestevilkår. Ved større endringer i avtalevilkårene vil Kunder bli varslet av eDialog24.

 

2.     KUNDENS BRUK AV YOUTELLO®

Ved etablering opprettes en brukerkonto for Kunden. Kunden kan videre selv bestemme hvilke brukere som skal ha tilgang fra et administrativt grensesnitt. Brukertilgangen er personlig og kan ikke overlates til andre. Kunden gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tidsbegrenset rett til å bruke Youtello®- løsningen til virksomhetens eget bruk gjennom Avtalens løpetid og i samsvar med Avtalen og disse Tjenestevilkår.

 

3.     APPER

Nedlasting av Youtello® appen skjer gjennom Apple App Store eller Google Play Store. Appene aktiveres som en del av Youtello®- løsningen. For apper utviklet av eDialog24 AS gjelder denne Avtalens bestemmelser om kvalitet og ansvar.

 

4.     TEKNISK YTELSE

A.     Support

Kunden tilbys support på Tjenesten via www.youtello.no (webchat), telefon, e-post – og direkte i Youtello® i tilfeller hvor eDialog24 har aktivert denne muligheten. Support gis ikke på programvare eller maskinvare levert av andre enn eDialog24. Support garanteres på hverdager innenfor normal arbeidstid (mellom 08:00 og 16:00). eDialog24 vil også kunne svare på henvendelser på e-post utenfor ovennevnte tidsrammer når eDialog24 har mulighet til dette.   Dersom kunden ønsker garantert support ut over normal arbeidstid, kan dette tilbys gjennom en egen avtale som inngås skriftlig mellom partene.

 

B.      Tilgjengelighet

Kunden er kjent med at Youtello®- løsningen er et sky-basert kommunikasjonsløsning og at driftsavbrudd vil kunne forekomme. eDialog24 er forpliktet til å levere en ytelse med oppetid og funksjonalitet i samsvar med sedvanlig god og adekvat kvalitet. Kunden er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig internettkapasitet, hastighet og brukerutstyr for at Youtello® skal fungere best mulig.

 

C.     Vedlikehold/oppdateringer

Kunden er kjent med at Youtello® i enkelte korte perioder kan gjøres utilgjengelig på grunn av planlagt og/eller uplanlagt driftsstans for nødvendig service og vedlikehold av Youtello®-løsningen. eDialog24 forbeholder seg retten til å foreta endringer og oppdateringer i Youtello® uten å varsle Kunden, men skal om mulig bestrebe seg på å gi slik varsling. eDialog24 skal så langt det er mulig foreta endringer og oppdateringer på tidspunkter som er til minst mulig belastning for Kunden.

 

5.     PRISER OG BETALING

Kunden betaler et forskuddsvis årlig beløp for Youtello® appen og de tjenester som er valgt i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Priser endres hvert år etter konsumprisindeksens faktor ‘Tjenester hvor arbeidskraft dominerer’.

Faktura utstedes forskuddsvis basert på bestilling fra Kunden. Er avtalen inngått før den 15. den aktuelle måneden, medregnes inneværende måned, og det faktureres ut kalenderåret første år. Etter 15. regnes fakturering fra påfølgende kalendermåned, og det faktureres ut kalenderåret første år.  I påfølgende år faktureres kunden forskuddsvis for hele kalenderår.

Betaling skjer mot faktura med 14 dagers forfall.

eDialog24 AS kan overdra fakturering til 3.part, herunder endre faktureringsfrekvens (f.eks. forskuddsvis pr. kalendermåned i stedet for kalenderår) med forutgående skriftlig forvarsel.

 

6.     KUNDEDATA

A.     Oppbevaring

eDialog24 har ikke eiendomsrett til Kundens Data. eDialog24 har rett til å håndtere Kundens Data i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta eDialog24 sine forpliktelser overfor Kunden og for oppfyllelse av Avtalen.

Så lenge Avtalen løper vil eDialog24 oppbevare alle av Kundens Data på en betryggende måte i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. eDialog24 har avtaler med underleverandører som sikrer lagringsplass med et adekvat nivå av sikkerhet og kvalitet.

Utlevering av Data vil skje i tråd med den til enhver tid gjeldende spesiallovgivning og personvernlovgivning.

Dersom Kunden ønsker å avslutte Youtello®, men fortsette oppbevaring av Data hos eDialog24, kan Kunden inngå avtale om arkivering iht. egen avtale. Priser for arkivering følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Arkiveringstjenesten innebærer at Kunden kan opprettholde lesertilganger for et nærmere avtalt antall brukere, men hvor redigeringsmuligheter er fjernet.

 

B.      eDialog24s bruk av Kundens Data

eDialog24 har rett til å bruke kundens data for drift, vedlikehold, og utvikling av produktet, og til å tilby Kunden nye tjenester og for administrasjon av kundekontakter, support, og skreddersydd informasjon om markedsføring av eDialog24s tjenester eller produkter.

eDialog24 har også rett til å produsere anonymisert statistikk med grunnlag i Kundens Data. Slik statistikk produsert av eDialog24 er eDialog24 sin eiendom.

 

7.     PERSONVERN OG DATASIKKERHET

A.     Sikkerhet

eDialog24 er ansvarlig for å etablere rimelige sikkerhets – og kontrollsystemer for å forhindre uautorisert tilgang til Youtello® – løsningen og Data som er lagret hos eDialog24. Innloggingsdetaljer skal kun brukes av Kunden. Kunden er ansvarlig for at all innloggingsinformasjon blir lagret sikkert slik at uvedkommende ikke får tilgang til den. Kunden skal straks varsle eDialog24 hvis påloggingsdetaljene er mistet, tapt eller hvis Kunden på annen måte mistenker misbruk av denne informasjonen.

Partene skal foreta egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak så langt det anses hensiktsmessig og nødvendig ved bruk av Youtello® og ved behandling av personopplysninger.

Kunden kan henvende seg til eDialog24 ved spørsmål om hvordan eDialog24 oppfyller sine plikter for IT- og personvernsikkerheten. For generell informasjon om hvordan eDialog24 behandler og oppbevarer personopplysninger, vises det til eDialog24s Personvernerklæring på www.youtello.no/personvernerklaeringen.

Dersom Partene gjennom sitt planlagte ettersyn av personvernsikkerheten eller ellers på annen måte oppdager brudd på personvernsikkerheten skal Partene varsle den annen Part uten ugrunnet opphold. Oppdages brudd på personvernsikkerhet har eDialog24 med utgangspunkt i personopplysningsloven ansvar for å varsle til Datatilsynet og de(n) registrerte dersom slik varsling er nødvendig.

 

B.      eDialog24 sin behandling av Kundens personopplysninger

Kundens Data som er lastet opp eller produsert i Youtello®, kan inneholder Personopplysninger. eDialog24s behandling av Personopplysninger på vegne av Kunden skjer med den hensikt å oppfylle eDialog24s forpliktelser etter Avtalen og annen lovgivning. eDialog24 vil også benytte Kundens Personopplysninger (begrenset til Kundens ansatte) for kommunikasjonshensikter innenfor sedvanlige rammer i kundeforholdet. eDialog24 vil kun behandle Personopplysninger på vegne av Kunden med grunnlag i avtale og/eller samtykke.

 

C.     Underleverandører

eDialog24 har rett til å bruke underleverandører for å utføre sine forpliktelser etter Avtalen. eDialog24 er ansvarlig for at underleverandørene behandler Personopplysninger etter personvernlovgivningen.

En oversikt over hvilke underleverandører eDialog24 til enhver tid benytter følger av vår personvernerklæring på www.youtello.no/personvernerklaeringen.

 

8.     ANSVARSBEGRENSNING

A.     Generelt

Med unntak av de uttrykkelige garantier som er gitt i denne Avtale, leveres Tjenesten «som den er». eDialog24 skal treffe alle rimelige tiltak; tekniske, fysiske og administrative, for å til enhver tid å yte en best mulig tjeneste, men kan ikke gi noen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fri for feil.

eDialog24 er ikke ansvarlig for at data Kunden registrerer er korrekte eller oppdaterte, eller at dokumentasjon som lastes opp til Tjenesten er ekte og korrekt. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere dokumentasjonen og resultatene skapt via eDialog24 sine produkter og/eller tjenester.

eDialog24 er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil hos Kunden selv, deres nettleverandør eller andre leverandører hos Kunden.

eDialog24 er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tap, konsekvenstap eller andre skader, herunder, men ikke begrenset til, tap av data eller kunder, tap av forretningsutbytte eller fortjeneste.

eDialog24s erstatningsansvar er begrenset oppad til et beløp tilsvarende ett års vederlag i henhold til denne Avtale.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade eller ødeleggelse er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett.

 

B.      Kundens bruk

Bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Det er Kundens ansvar å kartlegge virksomhetens behov og bygge opp sine it-systemer med den funksjonalitet som virksomheten krever. Leverandøren er ikke ansvarlig for at Tjenesten er kompatibelt med Kundens øvrige it-systemer og utstyr. Kunden er selv ansvarlig for å etablere og opprettholde tilfredsstillende it-sikkerhet.

Kunden er selv ansvarlig for alle handlinger som foretas i Tjenesten av Brukere som er gitt tilgang til Tjenesten. eDialog24 er ikke ansvarlig for tap som følge av at Kunden eller Brukere hos Kunden har gitt andre personer tilgang til Tjenesten.

 

C.     Force Majeure

Det kan ikke kreves erstatning som følge av at en av Partene misligholder sine forpliktelser etter denne Avtale dersom årsaken til misligholdet er en hindring utenfor Partens kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror misligholdet på en underleverandør, er eDialog24 bare fri for ansvar dersom også underleverandøren vil være fritatt etter bestemmelsen i første avsnitt.

 

9.     MISLIGHOLD

A.     Reklamasjon

Kunden må varsle om feil og mangler straks og senest innen 14 dager etter at Kunden blir klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen 14 dager mister Kunden sin rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

 

B.      Betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler faktura ved påkrav og 14 dager etter purring, har eDialog24 rett til å stenge Kundens tilgang til Youtello®. Tilgangen åpnes igjen når betaling er mottatt, men Kunden må regne med inntil fem dagers forsinkelse fra betaling finner sted. Ved vedvarende eller gjentatt betalingsmislighold har eDialog24 rett til å heve Avtalen og slette Kundens konto/data med 14 dagers forutgående skriftlig varsel.

 

C.     Misbruk

Dersom Kunden benytter Youtello® på en måte som strider mot lov, eDialog24 sine opphavsrettigheter og andre Immaterielle rettigheter, eller på annen måte illojalt utnytter sin tilgang på en måte som kan skade eDialog24, eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan eDialog24 med umiddelbar virkning stenge og slette Kundens tilganger.

 

10. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen løper til den blir sagt opp av en av Partene, og fornyes med en varighet på ett kalenderår hver 1.januar hvert år.  Det første året gjelder avtalen fra den er inngått og ut kalenderåret, etterfulgt årlige forlengelser pr kalenderår.

Kunden kan ved oppsigelse stanse bruken av løsningen umiddelbart.   eDialog24 refunderer ikke allerede fakturerte krav.

Ved oppsigelse fra eDialog24s side er det tre (3) måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av Kunden. 

Oppsigelsen skal være skriftlig og være benevnt «Oppsigelse».

 

11. ENDRINGER

eDialog24 kan etter eget skjønn og innenfor rammene av god forretningsskikk endre Avtalen når de mener det er nødvendig. Før vesentlige endringer kan tre i kraft vil eDialog24 varsle om endringen.
Dersom Kunden motsetter seg en varslet vesentlig endring, har Kunden krav på refusjon av forhåndsbetalte abonnementskostnader.

Ved endringer av priser vil ny prisliste bli tilgjengeliggjort på eDialog24 sine hjemmesider etter retningslinjer i punkt 5 i denne avtalen.

12. KONFIDENSIALITET

Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med denne Avtale og gjennomføringen av Tjenestevilkårene skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen Part. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er allment kjent eller allment tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

 

13. TVISTELØSNING

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvist som gjelder Avtalen, skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler i Norge, med Trondheim tingrett som verneting.

 

14. DEFINISJONER

Avtalen: Avtale om levering og bruk av tjenesten inngått mellom Kunden og eDialog24 i et eget kontraktsdokument. Avtalen inkluderer alle vedlegg.
Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av og befatning med personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.
eDialog24: Leverandøren eDialog24 AS
Bruker: Personlige bruker av Youtello® – løsningen på vegne av Kunden.
Data: Alt innhold som lastes opp til eller genereres i Youtello® – løsningen.
Kunde: Den juridiske enheten som er angitt med navn og organisasjonsnummer ved bestilling av Youtello®.
App: Programvaren for mobiltelefon, nettbrett og PC/MAC som Kunden benytter for å få tilgang til Youtello® – løsningen.
Personopplysninger: Opplysninger som kan knyttes til eller identifisere en person.
Support: Teknisk support.
Tjenesten: Programmer, produkter, Apper, og/eller opplæringer som eDialog24 AS skal levere Kunden i henhold til Avtalen.
Tjenestevilkårene: Vilkår ene for bruk av Youtello®.