Vilkår & personvern

Youtello er utviklet for å gi deg en enklere, tryggere og mer verdifull arbeidsdag. Les våre tjenestevilkår, personvernerklæring og databehandleravtale under:

1.     AVTALEN OG PARTENE

Disse Tjenestevilkårene gjelder for deg som har inngått avtale med eDialog24 AS (heretter “eDialog24”) om levering og bruk av systemet Youtello®. Youtello® er en proff meldingsapp som for bedrifter i fleste bransjer.

eDialog24 tilbyr leveranse av en sky-basert kommunikasjonsløsning hvor Kunden kan betjene deres sluttkunder og logge kundeaktiviteten fra anskaffede kanaler, samt ha god samhandling internt.

Det er eDialog24 fastsetter omfanget av innholdet i pakken tilknyttet bedriftens grunnabonnement.
Over tid vil eDialog24 kunne tilby tilleggsmoduler/opsjoner. Med mindre annet eksplisitt angis gjelder tjenestevilkår beskrevet i dette dokumentet også for slike tilleggsmoduler/opsjoner.
Dersom innholdet i grunnabonnementet vesentlig reduseres, vil dette forhåndsvarsles og kunden står fritt til å melde skriftlig at det er ønskelig å avslutte avtalen fra samme tidspunkt (“Endringstidspunktet”) dersom det ikke er ønskelig å videreføre med varslet endring i pakkeinnhold.  Eventuelt forhåndsbetalt grunnabonnement og eventuelle tilleggsmoduler vil i slikt tilfelle refunderes til kunden innen 30 dager.

Som Kunde, forplikter du å holde deg oppdatert med våre til enhver tids gjeldende tjenestevilkår. Ved større endringer i avtalevilkårene vil Kunder bli varslet av eDialog24.

 

2.     KUNDENS BRUK AV YOUTELLO®

Ved etablering opprettes en brukerkonto for Kunden. Kunden kan videre selv bestemme hvilke brukere som skal ha tilgang fra et administrativt grensesnitt. Brukertilgangen er personlig og kan ikke overlates til andre. Kunden gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tidsbegrenset rett til å bruke Youtello®- løsningen til virksomhetens eget bruk gjennom Avtalens løpetid og i samsvar med Avtalen og disse Tjenestevilkår.

 

3.     APPER

Nedlasting av Youtello® appen skjer gjennom Apple App Store eller Google Play Store. Appene aktiveres som en del av Youtello®- løsningen. For apper utviklet av eDialog24 AS gjelder denne Avtalens bestemmelser om kvalitet og ansvar.

 

4.     TEKNISK YTELSE

A.     Support

Kunden tilbys support på Tjenesten via www.youtello.no (webchat), telefon, e-post – og direkte i Youtello® i tilfeller hvor eDialog24 har aktivert denne muligheten. Support gis ikke på programvare eller maskinvare levert av andre enn eDialog24. Support garanteres på hverdager innenfor normal arbeidstid (mellom 08:00 og 16:00). eDialog24 vil også kunne svare på henvendelser på e-post utenfor ovennevnte tidsrammer når eDialog24 har mulighet til dette.   Dersom kunden ønsker garantert support ut over normal arbeidstid, kan dette tilbys gjennom en egen avtale som inngås skriftlig mellom partene.

 

B.      Tilgjengelighet

Kunden er kjent med at Youtello®- løsningen er et sky-basert kommunikasjonsløsning og at driftsavbrudd vil kunne forekomme. eDialog24 er forpliktet til å levere en ytelse med oppetid og funksjonalitet i samsvar med sedvanlig god og adekvat kvalitet. Kunden er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig internettkapasitet, hastighet og brukerutstyr for at Youtello® skal fungere best mulig.

 

C.     Vedlikehold/oppdateringer

Kunden er kjent med at Youtello® i enkelte korte perioder kan gjøres utilgjengelig på grunn av planlagt og/eller uplanlagt driftsstans for nødvendig service og vedlikehold av Youtello®-løsningen. eDialog24 forbeholder seg retten til å foreta endringer og oppdateringer i Youtello® uten å varsle Kunden, men skal om mulig bestrebe seg på å gi slik varsling. eDialog24 skal så langt det er mulig foreta endringer og oppdateringer på tidspunkter som er til minst mulig belastning for Kunden.

 

5.     PRISER OG BETALING

Kunden betaler et forskuddsvis årlig beløp for Youtello® og de tjenester som er valgt i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Priser endres automatisk 1.januar hvert år etter Konsumprisindeksen. eDialog24 har rett til å endre innholdet i Youtello®. Forutsatt forutgående skriftlig varsel, står eDialog24 fritt til å øke prisen på Youtello® ut over Konsumprisindeksen og tilleggs-fakturere prisdifferansen med virkning fra påfølgende kalendermåned uten ytterligere aksept fra Kunden.

Faktura utstedes forskuddsvis basert på bestilling fra Kunden. Er avtalen inngått før den 15. den aktuelle måneden, medregnes inneværende måned, og det faktureres ut kalenderåret første år. Etter 15. regnes fakturering fra påfølgende kalendermåned, og det faktureres ut kalenderåret første år.  I påfølgende år faktureres kunden forskuddsvis for hele kalenderår.

Betaling skjer mot faktura med 14 dagers forfall.

eDialog24 AS kan overdra fakturering til 3.part, herunder endre faktureringsfrekvens (f.eks. forskuddsvis pr. kalendermåned i stedet for kalenderår) med forutgående skriftlig forvarsel.

 

6.     KUNDEDATA

A.     Oppbevaring

eDialog24 har ikke eiendomsrett til Kundens Data. eDialog24 har rett til å håndtere Kundens Data i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta eDialog24 sine forpliktelser overfor Kunden og for oppfyllelse av Avtalen.

Så lenge Avtalen løper vil eDialog24 oppbevare alle av Kundens Data på en betryggende måte i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. eDialog24 har avtaler med underleverandører som sikrer lagringsplass med et adekvat nivå av sikkerhet og kvalitet.

Utlevering av Data vil skje i tråd med den til enhver tid gjeldende spesiallovgivning og personvernlovgivning.

Dersom Kunden ønsker å avslutte Youtello®, men fortsette oppbevaring av Data hos eDialog24, kan Kunden inngå avtale om arkivering iht. egen avtale. Priser for arkivering følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Arkiveringstjenesten innebærer at Kunden kan opprettholde lesertilganger for et nærmere avtalt antall brukere, men hvor redigeringsmuligheter er fjernet.

 

B.      eDialog24s bruk av Kundens Data

eDialog24 har rett til å bruke kundens data for drift, vedlikehold, og utvikling av produktet, og til å tilby Kunden nye tjenester og for administrasjon av kundekontakter, support, og skreddersydd informasjon om markedsføring av eDialog24s tjenester eller produkter.

eDialog24 har også rett til å produsere anonymisert statistikk med grunnlag i Kundens Data. Slik statistikk produsert av eDialog24 er eDialog24 sin eiendom.

 

7.     PERSONVERN OG DATASIKKERHET

A.     Sikkerhet

eDialog24 er ansvarlig for å etablere rimelige sikkerhets – og kontrollsystemer for å forhindre uautorisert tilgang til Youtello® – løsningen og Data som er lagret hos eDialog24. Innloggingsdetaljer skal kun brukes av Kunden. Kunden er ansvarlig for at all innloggingsinformasjon blir lagret sikkert slik at uvedkommende ikke får tilgang til den. Kunden skal straks varsle eDialog24 hvis påloggingsdetaljene er mistet, tapt eller hvis Kunden på annen måte mistenker misbruk av denne informasjonen.

Partene skal foreta egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak så langt det anses hensiktsmessig og nødvendig ved bruk av Youtello® og ved behandling av personopplysninger.

Kunden kan henvende seg til eDialog24 ved spørsmål om hvordan eDialog24 oppfyller sine plikter for IT- og personvernsikkerheten. For generell informasjon om hvordan eDialog24 behandler og oppbevarer personopplysninger, vises det til eDialog24s Personvernerklaering.

Dersom Partene gjennom sitt planlagte ettersyn av personvernsikkerheten eller ellers på annen måte oppdager brudd på personvernsikkerheten skal Partene varsle den annen Part uten ugrunnet opphold. Oppdages brudd på personvernsikkerhet har eDialog24 med utgangspunkt i personopplysningsloven ansvar for å varsle til Datatilsynet og de(n) registrerte dersom slik varsling er nødvendig.

 

B.      eDialog24 sin behandling av Kundens personopplysninger

Kundens Data som er lastet opp eller produsert i Youtello®, kan inneholde Personopplysninger. eDialog24s behandling av Personopplysninger på vegne av Kunden skjer med den hensikt å oppfylle eDialog24s forpliktelser etter Avtalen og annen lovgivning. eDialog24 vil også benytte Kundens Personopplysninger (begrenset til Kundens ansatte) for kommunikasjonshensikter innenfor sedvanlige rammer i kundeforholdet. eDialog24 vil kun behandle Personopplysninger på vegne av Kunden med grunnlag i avtale og/eller samtykke.

 

C.     Underleverandører

eDialog24 har rett til å bruke underleverandører for å utføre sine forpliktelser etter Avtalen. eDialog24 er ansvarlig for at underleverandørene behandler Personopplysninger etter personvernlovgivningen.

En oversikt over hvilke underleverandører eDialog24 til enhver tid benytter følger av vår databehandleravtale.

 

8.     ANSVARSBEGRENSNING

A.     Generelt

Med unntak av de uttrykkelige garantier som er gitt i denne Avtale, leveres Tjenesten «som den er». eDialog24 skal treffe alle rimelige tiltak; tekniske, fysiske og administrative, for å til enhver tid å yte en best mulig tjeneste, men kan ikke gi noen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fri for feil.

eDialog24 er ikke ansvarlig for at data Kunden registrerer er korrekte eller oppdaterte, eller at dokumentasjon som lastes opp til Tjenesten er ekte og korrekt. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere dokumentasjonen og resultatene skapt via eDialog24 sine produkter og/eller tjenester.

eDialog24 er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil hos Kunden selv, deres nettleverandør eller andre leverandører hos Kunden.

eDialog24 er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tap, konsekvenstap eller andre skader, herunder, men ikke begrenset til, tap av data eller kunder, tap av forretningsutbytte eller fortjeneste.

eDialog24s erstatningsansvar er begrenset oppad til et beløp tilsvarende ett års vederlag i henhold til denne Avtale.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade eller ødeleggelse er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett.

 

B.      Kundens bruk

Bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Det er Kundens ansvar å kartlegge virksomhetens behov og bygge opp sine it-systemer med den funksjonalitet som virksomheten krever. Leverandøren er ikke ansvarlig for at Tjenesten er kompatibelt med Kundens øvrige it-systemer og utstyr. Kunden er selv ansvarlig for å etablere og opprettholde tilfredsstillende it-sikkerhet.

Kunden er selv ansvarlig for alle handlinger som foretas i Tjenesten av Brukere som er gitt tilgang til Tjenesten. eDialog24 er ikke ansvarlig for tap som følge av at Kunden eller Brukere hos Kunden har gitt andre personer tilgang til Tjenesten.

 

C.     Force Majeure

Det kan ikke kreves erstatning som følge av at en av Partene misligholder sine forpliktelser etter denne Avtale dersom årsaken til misligholdet er en hindring utenfor Partens kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror misligholdet på en underleverandør, er eDialog24 bare fri for ansvar dersom også underleverandøren vil være fritatt etter bestemmelsen i første avsnitt.

 

9.     MISLIGHOLD

A.     Reklamasjon

Kunden må varsle om feil og mangler straks og senest innen 14 dager etter at Kunden blir klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen 14 dager mister Kunden sin rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

 

B.      Betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler faktura ved påkrav og 14 dager etter purring, har eDialog24 rett til å stenge Kundens tilgang til Youtello®. Tilgangen åpnes igjen når betaling er mottatt, men Kunden må regne med inntil fem dagers forsinkelse fra betaling finner sted. Ved vedvarende eller gjentatt betalingsmislighold har eDialog24 rett til å heve Avtalen og slette Kundens konto/data med 14 dagers forutgående skriftlig varsel.

 

C.     Misbruk

Dersom Kunden benytter Youtello® på en måte som strider mot lov, eDialog24 sine opphavsrettigheter og andre Immaterielle rettigheter, eller på annen måte illojalt utnytter sin tilgang på en måte som kan skade eDialog24, eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan eDialog24 med umiddelbar virkning stenge og slette Kundens tilganger.

 

10. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen løper til den blir sagt opp av en av Partene, og fornyes med en varighet på ett kalenderår hver 1.januar hvert år.  Det første året gjelder avtalen fra den er inngått og ut kalenderåret, etterfulgt årlige forlengelser pr kalenderår.

Kunden kan ved oppsigelse stanse bruken av løsningen umiddelbart.   eDialog24 refunderer ikke allerede fakturerte krav.

Ved oppsigelse fra eDialog24s side er det tre (3) måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av Kunden.

Oppsigelsen skal være skriftlig og være benevnt «Oppsigelse».

 

11. ENDRINGER

eDialog24 kan etter eget skjønn og innenfor rammene av god forretningsskikk endre Avtalen når de mener det er nødvendig. Før vesentlige endringer kan tre i kraft vil eDialog24 varsle om endringen.
Dersom Kunden motsetter seg en varslet vesentlig endring, har Kunden krav på refusjon av forhåndsbetalte abonnementskostnader.

Ved endringer av priser vil ny prisliste bli tilgjengeliggjort på eDialog24 sine hjemmesider etter retningslinjer i punkt 5 i denne avtalen.

12. KONFIDENSIALITET

Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med denne Avtale og gjennomføringen av Tjenestevilkårene skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen Part. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er allment kjent eller allment tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

 

13. TVISTELØSNING

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvist som gjelder Avtalen, skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler i Norge, med Trondheim tingrett som verneting.

 

14. DEFINISJONER

Avtalen: Avtale om levering og bruk av tjenesten inngått mellom Kunden og eDialog24 i et eget kontraktsdokument. Avtalen inkluderer alle vedlegg.
Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av og befatning med personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.
eDialog24: Leverandøren eDialog24 AS
Bruker: Personlige bruker av Youtello® – løsningen på vegne av Kunden.
Data: Alt innhold som lastes opp til eller genereres i Youtello®.
Kunde: Den juridiske enheten som er angitt med navn og organisasjonsnummer ved bestilling av Youtello®.
App: Programvaren for mobiltelefon, nettbrett og PC/MAC som Kunden benytter for å få tilgang til Youtello®.
Personopplysninger: Opplysninger som kan knyttes til eller identifisere en person.
Support: Teknisk support.
Tjenesten: Programmer, produkter, Apper, og/eller opplæringer som eDialog24 AS skal levere Kunden i henhold til Avtalen.
Tjenestevilkårene: Vilkårene for bruk av Youtello®.

 

Personvernerklæring

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for eDialog24 AS og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

eDialog24, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

eDialog24 AS sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

 

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, og kjøps- og adferds historikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon. Opplysninger du selv oppgir til oss

  1. Dersom du sender inn forespørsler via vår nettside, pr e-post, chat, SMS, Facebook eller Twitter eller kontakter oss pr. telefon, vil informasjon lagres av oss dersom oppgitt og dersom det er relevant i vår betjening av deg som kunde, navn, e-postadresse, adresse, og mobilnummer. I tillegg vil informasjon som du aktivt gir fra deg som en del av selve dialogen bli lagret i dialoghistorikk. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester (eller andre kilder slik som sosiale medier som du aktivt gir oss tilgang til).
  2. Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
    Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:a) Din enhet og internett-tilkobling
    Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfilerb) Bruk av tjenestene
    Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

c) Informasjon om posisjon
Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester.

3. Opplysninger vi får fra andre kilder
I enkelte tilfeller gjør vi manuelle oppslag i 1881.no, proff.no eller lignende kilder for å supplere manglende informasjon innenfor omfanget beskrevet i pkt. 2a i denne erklæringen.

4. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre nettsider lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Les mer om vår bruk av cookies (informasjonskapsler).

 

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes av chatløsningen vår:
Chatløsningen vår plasserer informasjonskapsler (ed24eDialog24_2018chatopen og version) med informasjon om hvilket steg chatten er i (kø, samtale eller avsluttet), hvilken operatør/agent som har samtalen, samt selve dialogen. Funksjonen til cookien er for at bruker skal kunne navigere på nettsidene uten at chatten blir brutt.

Følgende informasjonskapsler brukes på edialog24.no og youtello.no:
Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer informasjonskapsler på din maskin som brukes i forbindelse med innsending av detektering av språk i nettleser for å gi korrekt språk på nettsidene (engelsk eller norsk).

Informasjonskapslene (rc::a, rc::b og rc::c) brukes for å skille mellom mennesker og boter.

Statistiske informasjonskapsler (_ga, _gat, _gid, collect) hjelper oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

 

Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til eller sammen med oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

 

Overføring av personopplysninger til utlandet a) Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du som hovedregel selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht. personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht. GDPR art 18.

Ved spørsmål som gjelder dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på kundeservice@edialog24.no

 

Sletting av persondata

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, herunder oppfylle lovpålagte krav til lagringstid. (Lagring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.) Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette via kundeservice@edialog24.no.

 

Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

 

Særlig om markedsføring i e-post, SMS og i sosiale medier

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller

med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser som gjelder innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

 

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om under:

 

Versjon                

Dato                                     

Beskrivelse av endring

Signatur

1.0 19. april 2018 Første versjon LEK
1.1 4. desember 2019 La til avsnitt om informasjonskapsler LEK
1.2 29. april 2024  Lagt til tekstlinjer i avsnitt 2a. HJA

Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

E-post: kundeservice@edialog24.no
Telefon: +47 47 47 45 60
Postadresse: Ingvald Ystgaards vei 23, 7047 Trondheim

 

Særlig om appen

I appen ber vi om tillatelse til å ta opp lyd, video, lese telefonstatus, finne ut hvilke e-post kontoer du har på telefonen din, samt hente kontaktene dine. Ingenting av dette vil bli delt til en 3.part, og vi bruker det kun for å kunne endre tilgjengelighetsstatus i appen, samt å knytte telefonbrukere til Youtello-brukere.


Databehandleravtale

etter personopplysningsloven i henhold til personvernforordningen (GDPR) art. 28

 

1. Hensikten med avtalen

1.1. Hensikten med avtalen er å regulere partenes rettigheter og plikter etter personopplysningsloven,
herunder kravene om databehandleravtale som følger av personvernforordningen (GDPR) art. 28.

1.2. Denne avtalen regulerer DATABEHANDLER sin behandling av personopplysninger på vegne av BEHANDLINGSANSVARLIG, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

1.3. Avtalen er et vedlegg (bilag) til avtale om bruk av eDialog24 (Tjenestevilkår).

 

2. Formål og behandling av personopplysninger

2.1. DATABEHANDLER utvikler og leverer løsninger og programvare til sine kunder (BEHANDLINGSANSVARLIG).

DATABEHANDLER forplikter å utføre vedlikehold og support på programvaren i henhold til tjenestevilkårene. Dette inkluderer også behandling av opplysninger som innhentes og behandles av BEHANDLINGSANSVARLIG på systemet/programvaren som er levert av DATABEHANDLER.

2.2. Formålet med avtalen er å fastsette vilkårene for DATABEHANDLER sin behandling av personopplysninger på vegne av BEHANDLINGSANSVARLIG, herunder å oppfylle personopplysningslovens krav til databehandleravtale.

2.3. Avtalen omfatter all behandling av personopplysninger som DATABEHANDLER får tilgang til gjennom vedlikehold og support i henhold til lisensavtalen. Lisensavtalen medfører at DATABEHANDLER skal ha tilgang til den elektronisk lagret informasjon som innhentes, arkiveres og behandles av BEHANDLINGSANSVARLIG. Behandlingen hos DATABEHANDLER følger av inngått lisensavtale med BEHANDLINGSANSVARLIG eller etter instruks fra BEHANDLINGSANSVARLIG som ledd i oppfyllelsen av lisensavtalen.

2.4. Grunnlaget for DATABEHANDLER sine plikter og rettigheter under denne databehandleravtalen gjelder for samme tidsperiode som lisensavtalen med BEHANDLINGSANSVARLIG.

2.5. Personopplysninger som DATABEHANDLER behandler under lisensavtalen, er:

Valgfrie felter:

Fornavn, Etternavn, E-postadresse, Telefonnummer, Kundenummer, Organisasjonsnummer, Firmanavn, Besøks adresse, Post adresse, Postnummer, Poststed, IP – adresse, Notater, Dialoginnhold.

Obligatoriske felter:

  • Telefon (Telefonnummer)
  • E-post (SMTP header/metadata informasjon (slettes sammen med e-posten))

I tillegg behandler DATABEHANDLER slike personopplysninger om ansatte som er lagt inn i programmet av BEHANDLINGSANSVARLIG: Fornavn, etternavn, telefonnummer, mobiltelefon nummer, e-postadresse, stilling, og profilbilde

DATABEHANDLER har også adgang til å behandle personopplysninger som kommer frem av dokumenter og notater som er lastet opp av ansatte hos BEHANDLINGSANSVARLIG i det programmet som er levert av DATABEHANDLER.

2.6. For å oppfylle lisensavtalen har DATABEHANDLER adgang til å utføre følgende behandlingsaktiviteter av personopplysninger som er lagt inn i programmet av BEHANDLINGSANSVARLIG: Innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, sletting, samt utlevering av personopplysninger eller kombinasjoner av disse, til eller på vegne av BEHANDLINGSANSVARLIG.

DATABEHANDLER skal behandle personopplysninger som er nødvendig for å utføre lovbestemte oppgaver og oppgaver som følger av avtaleforpliktelser under tjenestevilkårene, nødvendighetsgrunner eller i tilfeller der det er gitt samtykke fra personen. Behandlingen gjelder også personopplysninger som BEHANDLINGSANSVARLIG har instruert DATABEHANDLER om å behandle.

2.7. DATABEHANDLER skal kun håndtere personopplysninger på tilsvarende måte som BEHANDLINGSANSVARLIG selv har adgang til.

2.8. Dersom DATABEHANDLER bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, utover det som følger av tjenestevilkårene, denne avtalen og eventuelle instrukser fra BEHANDLINGSANSVARLIG, anses DATABEHANDLER å være behandlingsansvarlig for slike behandlinger.

 

3. BEHANDLINGSANSVARLIG sine plikter

3.1. BEHANDLINGSANSVARLIG er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Det er BEHANDLINGSANSVARLIG som har ansvaret for at opplysninger behandles i henhold til de krav som personopplysningsloven oppstiller.

3.2. BEHANDLINGSANSVARLIG har ansvaret for å påse at berørte personer som det behandles personopplysninger om, blir informert om behandlingen i samsvar med de regler som til enhver tid følger av personopplysningsloven.

 

4. DATABEHANDLER sine plikter

4.1. DATABEHANDLER skal bare behandle informasjon om registrerte i samsvar med det som kommer frem av avtale mellom partene, herunder BEHANDLINGSANSVARLIG ‘s dokumenterte instrukser. DATABEHANDLER har derfor adgang til å behandle personopplysninger om registrerte på den måten som følger av avtale eller som er nødvendig for å oppfylle lisensavtalen med BEHANDLINGSANSVARLIG.

4.2. DATABEHANDLER er bare forpliktet til å etterkomme eventuelle instrukser fra BEHANDLINGSANSVARLIG for behandling av personopplysninger under denne databehandleravtalen og lisensavtalen.

4.3. Enhver instruks fra BEHANDLINGSANSVARLIG utover det som følger av tjenestevilkårene og denne avtalen, skal bare utføres dersom DATABEHANDLER får kompensert merkostnaden ved utføring av oppgaven fra BEHANDLINGSANSVARLIG.

4.4. DATABEHANDLER plikter å underrette BEHANDLINGSANSVARLIG omgående dersom DATABEHANDLER mener at instruks fra BEHANDLINGSANSVARLIG er i strid med regelverket.

4.5. BEHANDLINGSANSVARLIG har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles, og systemene som benyttes til dette formål. DATABEHANDLER plikter å gi nødvendig bistand til dette.

4.6. DATABEHANDLER plikter å sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysningene har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. tjenestevilkårene og denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

4.7. DATABEHANDLER har ansvar for at underleverandører engasjert av DATABEHANDLER oppfyller sine plikter tilsvarende det som gjelder for DATABEHANDLER etter denne avtalen.

4.8. DATABEHANDLER plikter å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen av personopplysningene oppfyller kravene som følger av regelverket. DATABEHANDLER skal gjøre tilgjengelig for BEHANDLINGSANSVARLIG all den informasjon som er nødvendig for å påvise at forpliktelsene som databehandler er oppfylt.

4.9. Ved anmodninger fra den registrerte om utøvelse av sine rettigheter som er fastsatt i personvernforordningens kapittel III, plikter DATABEHANDLER å bistå behandlingsansvarlig med å oppfylle deres plikter.

4.10. DATABEHANDLER skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen. DATABEHANDLER plikter å bistå BEHANDLINGSANSVARLIG med å sikre overholdelse av forpliktelsene etter personvernforordningen art. 32 – 36, idet det tas hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for databehandleren. DATABEHANDLER skal også bistå BEHANDLINGSANSVARLIG med å oppfylle BEHANDLINGSANSVARLIG sin plikt til å svare på anmodninger som den registrerte inngir med henblikk på å utøve sine rettigheter.

4.11. DATABEHANDLER plikter å ikke overføre personopplysninger til en tredjestat uten at BEHANDLINGSANSVARLIG på forhånd er orientert og godkjent slik overføring.

 

5. Bruk av underleverandør

5.1. Dersom DATABEHANDLER benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos DATABEHANDLER avtales dette skriftlig i tjenestevilkårene med BEHANDLINGSANSVARLIG før behandlingen av personopplysninger starter.

5.2. Samtlige som på vegne av DATABEHANDLER utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med DATABEHANDLER sine avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse.

5.3. DATABEHANDLER kan ikke engasjere eller skifte ut andre databehandlere enn hva som kommer frem av denne avtalen, uten at BEHANDLINGSANSVARLIG er informert og har adgang til å motsette seg slike endringer.

5.4. DATABEHANDLER har følgende underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av BEHANDLINGSANSVARLIG:

DigitalOcean – Sky-basert datasenter (EU)
Youtello-løsningen er lokalisert og driftet fra Nederland.
Persondata: Navn, etternavn, telefonnummer og e-post
https://www.digitalocean.com/

Pro ISP – E-post kontoer (Norge)
E-post håndtering i Youtello går gjennom denne leverandøren.
Persondata: Navn, etternavn og e-post
https://www.proisp.no/

Nordic Hosting – Web / E-post kontoer (Norge)
Nettside og e-post håndtering i Youtello går gjennom denne leverandøren.
Persondata: Navn, etternavn, telefonnummer og e-post
https://www.nordichosting.com

Traq – Samtykkehåndtering (Norge).
Persondata: Navn, etternavn, telefonnummer og e-post
https://no.traq.tech/

Front – Nummeroppslag (Norge).
Persondata: Telefonnummer.
https://fro.no/

1881 – Nummeroppslag (Norge).
Persondata: Telefonnummer.
https://www.1881.no/

Telia Norge / Phonero – Telefonoperatører (Norge).
Persondata: Telefonnummer (utveksles kun ved en aktiv integrasjon).
https://.www.telia.no, https://www.phonero.no

 

6. Sikkerhet

6.1. DATABEHANDLER skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som er nødvendig etter personvernforordningen art. 32. DATABEHANDLER skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på BEHANDLINGSANSVARLIG ‘s forespørsel.

6.2. Avviksmelding skal skje ved at DATABEHANDLER melder avviket til BEHANDLINGSANSVARLIG. BEHANDLINGSANSVARLIG har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet når slik melding er nødvendig.

6.3. DATABEHANDLER plikter å holde personopplysninger fra BEHANDLINGSANSVARLIG forsvarlig adskilt fra personopplysninger som tilhører DATABEHANDLER sine andre kunder.

 

7. Sikkerhetsrevisjoner

7.1. BEHANDLINGSANSVARLIG kan avtale med DATABEHANDLER at det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner jevnlig for systemer og lignende som omfattes av denne avtalen.

 

8. Avtalens varighet

8.1. Avtalen gjelder så lenge DATABEHANDLER behandler personopplysninger på vegne av BEHANDLINGSANSVARLIG.

8.2. Ved brudd på denne avtalen eller personopplysningsloven kan BEHANDLINGSANSVARLIG pålegge DATABEHANDLER å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.

8.3. Avtalen kan sies opp på de vilkår som følger av tjenestevilkårene.

 

9. Ved opphør

9.1. Ved opphør av denne avtalen plikter DATABEHANDLER å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av BEHANDLINGSANSVARLIG og som omfattes av denne avtalen, dersom BEHANDLINGSANSVARLIG ber om det. Tilbakeleveringen skal skje i XML eller annet åpent filformat.

9.2. DATABEHANDLER skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. Sletting og/eller destruksjon skal også omfatte alle kopier på e-post og andre oppbevaringssteder.

9.3. Normalt slettes alle data (som nevnt i 9.2.) innen 3 måneder etter opphør, med mindre data ikke kan slettes som følge av krav etter lov eller forskrift. Sikkerhetskopier (backup) slettes senest innen 24 måneder fra lisensavtalen opphører.

9.4. DATABEHANDLER skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid.

9.5. DATABEHANDLER dekker alle kostnader i forbindelse med tilbakelevering eller sletting av personopplysninger.

 

10. Meddelelser og eventuelle tillegg

10.1. Partene er enige om at eventuelle behov for endringer i denne avtalen ved innføring av personvernforordningen, skal gjennomføres elektronisk.

10.2. Partene er enige i at avtalen kan signeres
digitalt.

10.3. Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til følgende personer:

For BEHANDLINGSANSVARLIG:

Virksomheten som benytter Youtello løsningen.

For DATABEHANDLER:

Stilling: IKT-ansvarlig
Telefon: 47 47 45 60
E-post: kundeservice@edialog24.no

 

11. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Behandlingsansvarliges hjemting som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

 

12. Definisjoner

Avtalen: Databehandleravtalen slik den er beskrevet i dette dokument.

Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av og tilknytning til personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Databehandler: eDialog24 AS som leverer produktet Youtello®.

Behandlingsansvarlig: Kunden og virksomheten som er bruker av Youtello®.

Programmet: Youtello®.

Personopplysninger: Opplysninger som kan knyttes til eller identifisere en person.

Support: Teknisk support

Tjenestevilkårene: Vilkårene for bruk av Youtello®.